سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
وحیده رحیمی مهر – کارشناس ارشدمعماری

چکیده:
انرژی زمین گرمایی انرژی گرمایی ذخیره شده درپوسته جامدزمین دربسیاری ازنقاط دنیا و درکاربردهای مختلف درسطح وسیعی استفاده میشود حدود ۲۲کشورجهان درحالحاضربصورت مستقیم و غیرمستقیم ازاین انرژی استفاده میکنند ساختمان ازجمله پایگاه های اصلی مصرف انرژی است و بنابراین با موردتوجه قرارگرفتن توسعه پایدارتلاش برنحوه ساخت بناهایی که منبع تامین انرژی آنها ذخایری غیرازسوخت فسیلی باشد نیازمند چالش جدیدی درمیان مهندسان ساختمان است یکی ازعمده مصرف کننده های انرژی بخش گرمایشی سرمایشی و تامین آب گرم مصرفی ساختمانهای مسکونی و تجاری است این مقاله ضمن بررسی اجمالی انرژی های نوبه خصوص انرژی ژئوترمال با بازگشتی به گذشته می کوشد تا پیشینه استفاده ازانرژی زمین گرمایی درساختمانهای ایران را یاداور شود و درنهایت چگونگی بهره گیری ازانرژی ژئوترمال درگرمایش و سرمایش ساختمان را بیان نماید