سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امجد ملکی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه رازی

چکیده:

لزوم برنامه ریزی در پهنه های کارستی ایجاب می کند تا مطالعاتی در زمینه شناخت محیط های کارستی، ویژگیهاونقش آنها در تغذیه منابع آب زیرزمینی و سایر منابع صورت گیرد. از .در این تحقیق برای اولین بار نقش ژئومورفولوژی اشکال کارست و میزان تحول آنها در نفوذ نزولات جوی و بیلا ن آبی ناهمواریهای بیستون بررسی میگردد. ویژگیهای مهم مورد مطالعه در این تحقیق، که کمتر به آن توجه شده است بی ان نقش و جایگاه ژئومورفولوژی کارست در حل مسائل هیدرولوژیکی مناطق کارست است .علاوه بر این نتایج این تحقیق نشان میدهد عوامل مهم تشکیل و تحول اشکال کارست درمنطقه عملکرد تکتونیک شدید و پیچیده در کل محدود و حاکمیت شرایط اقلیمی مرطوبتر در گذشته نسبت به زمان کنونی است . چاله های بسته، حفره های فروکش، دره های خشک، دره های کور از مهمترین اشکال کارستی موثر در مطالعات ومحاسبات هیدرولوژیکی منطقه هستند . هر جا تحول کارست بیشتراست عملاعوارض کارستی در شرایط اقلیم کنونی توسط شبکه آبهای جاری مورد تخریب قرار ن گرفته اند و فعالیت بسیار محدود توسعه کارست هنوز ادامه دارد، جذب و نفوذ نزولات جوی نیز بیشتر است . در این مکانها که عمدتا در ارتفاعات واقع شده اندتاثیر میزان تحول و تراکم عوارض کارست سطحی بر تغذیه آبهای زیرزمینی بسیار زیاد ترازسایرمکا نها است . باتوجه به نتایج این تحقیق میتوان گفت که بدون توجه به مطالعات ژئومورفولوژی کارست امکان دستیابی به یک نتیجه مطلوب و دقیق در مطالعات هیدرولوژیکی مناطق کارست بسیار دشوار و احتمالا غیر ممکن می باشد