مقاله نقش زهاب اسيدي معدن در تشکيل کاني هاي زيست محيطي در معادن زغال سنگ کارمزد، البرز مرکزي، استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۴۴۵ تا ۴۶۰ منتشر شده است.
نام: نقش زهاب اسيدي معدن در تشکيل کاني هاي زيست محيطي در معادن زغال سنگ کارمزد، البرز مرکزي، استان مازندران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زهاب اسيدي معدن
مقاله زغال سنگ
مقاله معادن کارمزد
مقاله البرز مرکزي
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: رقيمي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: شمعانيان غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تشکيل زهاب اسيدي معدن يکي از مهمترين عوامل آلودگي معادن زغال سنگ به شمار مي آيد، معادن زغال سنگ کارمزد در استان مازندران به عنوان يکي از بزرگترين و قديمي ترين مناطق توليد کننده زغال سنگ در حوضه زغالي البرز مرکزي مطرح است. نمونه برداري از زغال سنگ، سنگ ميزبان، زهاب هاي معدني و کاني هاي ثانويه سطحي در تابستان ۸۴ انجام شد. بر اساس بررسي هاي هيدروژئوشيمي دو نوع زهاب در معادن زغال سنگ کارمزد وجود دارند که شامل زهاب هاي اسيدي (۴.۵۹  (pH=از نوع  Mg-SO4  و زهاب هاي خنثي تا قليايي از نوع Na-HCO3-SO4  است. مهم ترين عامل در تشکيل زهاب هاي اسيدي عدم تخليه زهاب معدني از تونل غير فعال ۱۳ و تماس طولاني مدت آب با کاني هاي سولفيدي است، در نتيجه غلظت SO42 همزمان با اکسايش پيريت افزايش مي يابد. بررسي نمودارهاي پراكنش بيانگر آن است که با افزايش سولفات ميزان  pHو غلظت  HCO3كاهش وEC, TDS ، (PO4)3 و غالب كاتيون ها و فلزات سنگين افزايش مي يابد. مدل سازي هيدروژئوشيميايي نشان مي دهد، در زهاب هاي اسيدي کاني هاي ژاروسيت، آلونيت، هيدروکسيدها و اکسيدهاي آهن و آلومينيوم به صورت غالب ابر اشباع است، در صورتي که کاني هاي کربناتي نظير کلسيت، دولوميت، آراگونيت و رودوکروزيت به صورت اشباع است. نتايج پراش پرتو ايکس(XRD) ، حضور کاني هاي ناتروژاروسيت، پيکرينگيت، هالوتريکيت، ژيپس و اکسيدها و هيدروکسيدهاي آهن را در نهشته هاي ناشي از زهاب اسيدي اثبات کرد. بنابر نمودارهاي ژيبس ليتولوژي پديده غالب و مهم ترين عامل افزايش غلظت يوني در زهاب هاي معدني اسيدي و خنثي تا قليايي است.