سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
ساناز کاوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،گروه معماری، فارس، ایران،
مژده مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،گروه معماری، فارس، ایران
سها پورمحمد – پژوهشگر دوره دکتری معماری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، گروه معماری، فارس، ایران

چکیده:
انسانها همواره با ایجاد فضاهایی در شهر، نیاز ذاتی خود به برقراری روابط اجتماعی امن را برآورده کردهاند؛ ساختارهایی که از نظر اجتماعی فعال بوده و امکان ارتباط چهره به چهره انسانیدر درون جامعه شهری و در کالبدی سازمانیافته را فراهمآوردهاند . از آنجا که فضاهای شهری امروزی مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می باشد، بنابراین بررسی جنبه های کیفی و کمی امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظاجتماعی در فضاهای شهری امری ضروری است . هدف این مطالعه، علاوه بر آشنایی با آرا و اندیشههای مربوط به موضوع، آگاهی از نحوهسازماندهی فضاهای شهری موفقی است که نیاز به روابط اجتماعی فرهنگی امن مردم در محدوده خاص شهری را پاسخ گفته و عملکرد مناسبی داشتهاند. در نهایت، کوشش شده است تا با مطالعه خصوصیاتکالبدی و اهمیت اجتماعی نمونه ای از این فضاها، جایگاه آن در حیات اجتماعی فرهنگی شهرها روشن گردد و اصول و ضوابط فضاهای شهری مطلوب برای حضور امن انسانها استخراج شوند؛ در مطالعهموردی، شهر اصفهان به عنوان یک شهر بزرگ از میان دیگر شهرهای ایران، بهدلیل وجود اطلاعات نسبتا جامع و مدون درباره فضاهای شهری آن، انتخاب گردید. پس از مصاحبه و تهیه پرسشنامه در بافت قدیمی این شهر، ویژگیها، امنیت، کارکردها و اهمیت اجتماعی فرهنگی ساباط های شهر استخراج و پیشنهادهایی برای بهسازی آنها عرضه شده است.