مقاله نقش ساختار شخصيت و احساس هويت در سلامت رواني و كارايي مطلوب در كارمندان شهرداري شهر قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در طلوع بهداشت از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: نقش ساختار شخصيت و احساس هويت در سلامت رواني و كارايي مطلوب در كارمندان شهرداري شهر قم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افكار خودکار منفي
مقاله احساس كهتري
مقاله سخت رويي
مقاله كارمندان شهرداري قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي زرين سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: آقايوسفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي زرين محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: خداجوادي رحم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: سخت رويي يك متغير شخصيتي بسيار مهم در ساختار شخصيت افراد است كه با احساس هويت افراد كه احساس برتري و يا احساس كهتري داشته باشند مرتبط است و مي تواند ميزان مقاومت و سرسختي افراد در برابر آسيب هاي روان شناختي را تعيين كند كه ميزان سرسختي افراد در برابر آسيب هاي روان شناختي با سلامت رواني و كارايي مطلوب افراد مرتبط است. در پژوهش حاضر رابطه سخت رويي به عنوان ساختار شخصيت با متغير احساس كهتري به عنوان احساس هويت افراد و نقش آن در ميزان افكار خودکار به عنوان ميزان سلامت رواني و كارايي مطلوب افراد بررسي شده است.
روش بررسي: در اين پژوهش تعداد ۴۰۶ نفر از كارمندان مرد شهرداري شهر قم با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند براي دستيابي به نتايج از پرسشنامه هاي احساس كهتري و افكار خودکار منفي آقا يوسفي و نيز پرسشنامه سخت رويي اهواز استفاده شد. در تحليل آماري با استفاده از نرم افزار spss15براي شاخص هاي توصيفي و استنباطي از جمله همبستگي و رگرسيون چند متغيري خطي استفاده شد.
يافته ها: نتايج تحليل داده ها در سطح اطمينان ۰٫۹۹ نشان داد كه متغيرهاي افكار خودکار منفي و احساس كهتري پيش بيني كننده سخت رويي هستند يعني افرادي كه داراي افكار خودکار منفي و احساس كهتري بالايي هستند سخت رويي كمي دارند نتايج نشان دهنده همبستگي مثبت بين تحصيلات و سخت رويي، ازدواج و سخت رويي، احساس حقارت و افکار خودکار منفي است يعني با افزايش يکي از متغيرها ديگري نيز افزايش پيدا مي کند. همچنين همبستگي منفي بين تحصيلات و احساس حقارت، تحصيلات و افکار خودکار منفي، احساس حقارت و سخت رويي، افکار خودکار منفي و سخت رويي است كه افزايش يکي از متغيرها با کاهش ديگري همراه است. همچنين نتايج آزمون رگرسيون نشان داد كه احساس حقارت و افکار خودکار منفي توانايي پيش بيني سخت رويي را دارند.
بحث: نتايج اين تحقيق همسو با اكثر تحقيقات صورت گرفته داخلي و خارجي است و اينكه سخت رويي به عنوان يك خصيصه مثبت روان شناختي در مقابل آسيب هاي روان شناختي قرار دارد و با سلامت رواني و كارايي مطلوب افراد مرتبط است.