سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نغمه مبرقعی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

هر اکوسیستم دارای ساختار وعملکرد خاصی است. ساختار اکوسیستم مربوط به نوع و تعداد گونه ها ،ترکیب جمعیت، ساختار جامعه و روابط درونی آنها و همچنین نوع آب، خاک وزیستگاه گیاهان وجانوران است. اما عملکرد اکوسیستم مربوط به خصوصیات سیستم و فرایند هایی است که بین یک یا چند اکوسیستم روی می دهد و منجر به تولید کالاها و خدمات اکوسیستمی میگردد.مسلما نوع ساختاروعملکرد اکوسیستم در نوع و میزان کالاها و خدمات اکوسیستمی تولید شده بسیار موثر است. کالا ها و خدماتی که از ابعاد گوناگون دارای اهمیت و ارزشند، و میزان و نوع این ارزشها از دیدگاههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی متفاوت می باشد.دیدگاه اکولوژیک در ارزشگذاری کالا ها و خدمات اکوسیستمی، توجه ویژه ای به نقش ساختار وعملکرد اکوسیستم در ایجاد ارزش مبذولداشته و شاید مهمترین نقطه قوت روشهای ارزشگذاری اکولوژیکی در نظر گرفتن ساختار داخلی اکوسیستم هاست . در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی دیدگاههای متفاوت اقتصادی و اکولوژیکی در تعیین ارزش خدمات اکوسیستمی، تحلیلی بر چگونگی ارتباط میان ساختار، عملکرد و ارزش کالا ها و خدمات اکوسیستمی صورت پذیرد.