سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ایرج رسولان – دانشجوی دکتری سازه ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
علی بشاش – ،کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

پایداری ، ایمنی سازه در برابر زلزله ، کیفیت مطلوب ، سرعت اجرا و همچنین اقتصادی بودن طـرح ، پارامترهـایی هـستند کـه بایستی در بازسازی و بهسازی مناطق زلزله زده مد نظر قرار گیرند . یکی از روشهایی که می تواند جوابگوی احتیاجات فوق باشد استفاده از تکنولوژی پیش ساختگی است نیاز کشور به ساختمان سازی به خصوص تامین ساختمانهای مسکونی کوچک برای افراد کم درآمد و همچنین برنامه بلند مدت دولت برای بهسازی ب افت های فرسوده و مقاوم سازی ساختمانها مستلزم افزایش بـازدهی تولید در سطح کشور است . پیش ساختگی در بتن امکان صنعتی کردن ساختمان را بوجود می آورد که در آن طراحی ، تولیـد ، نصب ، به صورت فنی و مهندسی امکان پذیر خواهد بود . پیشرفت این صنعت چنان بوده است که نه تنهـ ا کیفیـت بـالا ، تقلیـل هزینه ، سرعت احداث ،کاهش هزینه های کارگاهی ،قابلیت ساخت و دپو نمودن قبل از حوادث ، کاهش تاثیر شرایط فصلی بـر روی ساخت و ساز و زیبایی مورد نیاز را در حد استاندارد تامین نموده بلکه سایر صنایع خانه سـازی را بـا متـدها و مـواد اولیـه گوناگون تحت تاثیر قرار داده است .
استفاده از روشهای سنتی ، عدم رعایت آیین نامه ها و نظارت دقیق و به دنبـال آن احـداث سـازه هـای آسـیب پـذیردرمقابل نیروهای وارده ( زلزله، باد و …) ، از اهم مسائلی است که در ساخت وساز کشور مشاهده می شود . در ایـن مقالـه خلاصـه ای از سیستم پیش ساخته بتنی ، آخرین فن آوری و ابداع در صنعت فوق به همراه نقاط ضعف و قوت و همچنـین تـاثیرات آنهـا در بازسازی مناطق زلزله زده ارائه میگردد .