سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قاسم حقگو – فیزیوتراپیست وکارشناس ارشد مدیریت توانبخشی – بهزیستی استان گیلان

چکیده:

به منظور تحقق مشارکت کامل و تساوی افراد دارای معلولیت ضروری است که خود این افراد بصورت تشکلهای غیردولتی درموازات سازمان بهزیستی و بنیاد جانبازان نقش کلیدی درتدوین خط مشی ملی درکلیه مسائل ایفا نمایندکه مستقیمًا درزندگی آنها تاثیر دارد .
سازمانهای غیردولتی معلولین امکاناتی فراهم می آورند تا معلولین همصدا خواسته ها و نیازهایشان را مطرح نمایند و هماهنگی و مشاوره میان سازمانهای غیردولتی معلولین این نقش را پررنگ تر می سازد. امروزه نقش سازمانهای غیردولتی معلولین درپیشبرد برنامه های توسعه اجتماعی بیش ازپیش اهمیت پیدا کرده است . این سازمانها به دلیل ماهیت اجتماعی و ارتباطات نزد یک با افراد و موسسات جامع مدنی و نیز تعامل با بخش دولتی می توانند تاثیرات مثبت وپایداری درتعیین سیاست ها ، استراتژی و جهت های کلی برنامه های توسعه ایجاد نمایند. هرچند ظهورسازمانهایی غیردولتی معلولین درکشورهای درحال توسعه دارای تاریخ طولانی نیست لکن تاثیر فعالیت های ا ین سا زمانها دربخش ها ی گوناگون اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و بشردوستانه درمناطق مختلف جهان قابل ملاحظه است . دردهه اخیر درایران سازمانهای غیردولتی به عنوان یکی ازبازیگران اصلی عرصه های مختلف اجتماعی درکناردولت و بخش خصوصی گسترش روزافزونی داشته اند . سازمانهای غ یردولتی معلولین نیز ازاین قاعده پیروی نموده و باتنوع درموضوعات مورد علاقه به گسترش فعالیت های خود پرداخته اند . بنابر این باید توانمند سازی و افزایش ظرفیت های فردی و سازمانی این گروهها دراولویت برنامه های سازمانهای ذیربط قرارگیرد.