سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین عابدی – دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی ایران
افشین احمدی ندوشن – دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی ایران
منصور طالبی – دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی ایران

چکیده:

از آنجایی که مصرف انرژی در بخش خـانگی حـدود ۳۹% از کل مصرف انرژی کشور را به خـود اختصـاص داده و رونـد رشدی معادل ۷/۴% داشته است، بایستی بهینه سـازی مصـرف انرژی در این بخش الزامی گردد . در صورتی که سازمان هـای دولتی، متخصصین و عموم مردم نقش خود را در این زمینه به درستی ایفا نما یند، امکان صرفه جویی انرژی در سیستم هـای سرمایشی و گرمایشی تا ۲۰% و سیستم توزیـع و پایانـه هـای سرمایشی و گرمایشی تا ۱۵% وجود دارد . همچنین مـی تـوان تا ۵۰% از اتلافـات حرارتـی سـاختمان جلـوگیری نمـود . در سیستم تأمین آب گرم مصرفی نیز می توان تا ۱۵% در مصرف انرژی صـرفه جـویی نمـود . در ایـن مقالـه نقـش و وظـایف سازمان های دولتـی، طراحـان، تولیدکننـدگان و عمـوم مـردم جهت نیل به این اهداف تعیین گردیده است .