مقاله نقش ساليسيليك اسيد در كاهش اثرات اكسيداتيو ناشي از سميت نيكل در مرحله جوانه زني گياه گندم (.Triticum aestivum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: نقش ساليسيليك اسيد در كاهش اثرات اكسيداتيو ناشي از سميت نيكل در مرحله جوانه زني گياه گندم (.Triticum aestivum L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراكسيداز
مقاله تنش اكسيداتيو
مقاله ساليسيليك اسيد
مقاله سميت نيكل
مقاله كاتالاز
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خاوري نژاد رمضانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فهيمي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثرات ساليسيليك اسيد (SA) بر رشد ريشه چه، ساقه چه گياه گندم (Triticum aestivum L.)، فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان كاتالاز (CAT) و گاياكول پراكسيداز (POD) ساقه چه در تنش نيكل بررسي شد. تيمار دانه ها با ۸۰۰ ميكرومولار نيكل به طور معني داري رشد ريشه چه و ساقه چه و نيز فعاليت آنزيم هاي CAT و POD را در ساقه چه كاهش داد، اما باعث افزايش ميزان مالون دي آلدييد (MDA) در اين اندام شد. تيمار دانه ها با ۱۰۰ ميكرومولار SA باعث افزايش معني دار رشد ريشه چه، ساقه چه، فعاليت آنزيم هاي CAT و POD در ساقه چه گياهان تحت تنش نيكل گرديد در حاليكه غلظت MDA را در اين بافت ها در مقايسه با گياهاني كه تنها تحت تنش نيكل بودند، كاهش داد. نتايج نشان داد كه SA با افزايش فعاليت سيستم آنتي اكسيداني در گياهان گندم تحت تنش نيكل، باعث كاهش آسيب هاي اكسيداتيو ناشي از اين تنش شده و مقاومت گياه به Ni را افزايش مي دهد.