سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
زهرا خمیس پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
امین حیدری رضی آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، ایران

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر نقش سبکهای فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مدارک دولتی و غیردولتی شهرستان اردبیل که در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ مشغول به تحصیل هستند. نمونه آماری تحقیق به روش تصادفی ساده و تعداد ۳۰ نفر از دانش آموزان مدارس دولتی و ۳۰ نفر از دانش آموزان مدارس غیردولتی بودند. ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس از خودبیگانگی، پرسش نامه شیوه های فرزندپروری و دیانا باومریند، پرسشنامه هویت یابی میباشد . نتایج نشان داد سبک فرزندپروری در دانش آموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی معناداری وجود دارد. شیوه فرزندپروری سهلگیرانه در دانش آموزان مدارس دولتی و سهلگیرانه در دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی بیشتر است. از خودبیگانگی در دانش آموزان مدارس دولتی و غیر نیز تفاوت معناداری وجود دارد. مقیاسهای هنجاری و ناتوانی و انزوا در دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و غیرانتفاعی متفاوت است و متغیر هنجاری در دانش آموزان مدارس عادی و ناتوانی و انزوا در دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی بالاتر است.