مقاله نقش سبک هاي تربيتي والدين در شکل گيري انواع خودها و فاصله بين آن ها در فرزندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: نقش سبک هاي تربيتي والدين در شکل گيري انواع خودها و فاصله بين آن ها در فرزندان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هاي تربيتي والدين
مقاله خود واقعي
مقاله خود ايده آل
مقاله خود بايدي
مقاله فاصله خودهاي واقعي و ايده آل
مقاله فاصله خودهاي واقعي و بايدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي منصوره السادات
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري نژاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: روبن زاده شرمين
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه نقش پيش بيني کننده سبک هاي تربيتي والدين در چگونگي شکل گيري خودهاي واقعي، ايده آل و بايدي و نيز فاصله بين خودهاي واقعي با خودهاي ايده آل و بايدي در دختران و پسران دانشجو طراحي و اجرا گرديد.
بدين منظور تعداد ۲۶۳ نفر دانشجو ۱۳۶) پسر و ۱۲۷ دختر( به عنوان نمونه غير احتمالي در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه هاي روش تربيتي و مقياس خود گسستگي (مقياس اندازه گيري فاصله خودها) را تکميل نمودند.
نتايج تحليل داده ها با استفاده از تحليل هاي همبستگي نشان داد که بين نمرات انواع خودها و ابعاد محبت – طرد و کنترل – آزادي همبستگي معناداري وجود دارد. با استفاده از تحليل رگرسيون نشان داده شد که سبک هاي تربيتي استبدادي و طردکننده در مقايسه با ساير سبک ها معتبرترين پيش بيني کننده ها براي انواع خودها و فاصله خودها مي باشند، به نحوي که اين پيش بيني با شکل گيري خودهاي واقعي و ايده آل رابطه، منفي دارد. البته در پيش بيني شکل گيري خود بايدي با سبک تربيتي استبدادي جهت رابطه، مثبت و با سبک تربيتي طرد کننده منفي مي باشد. هم چنين سبک تربيتي استبدادي نقش پيش بيني کننده منفي در پيش بيني فاصله بين خودهاي واقعي و ايده آل و نقش پيش بيني کننده مثبت براي پيش بيني فاصله خودهاي واقعي و بايدي دارد.
در تبيين نتايج بدست آمده به نقش کيفيت ارتباطات به خصوص ارتباطات نزديک والد – فرزند و نيز نقش سبک هاي تربيتي والدين از طريق جامعه پذيري بر شکل گيري نظام خود و فاصله هاي مطلوب و نامطلوب بين انواع خودها اشاره شده است.