مقاله نقش سبک هاي شناختي FD/I، استراتژي هاي شناختي و فراشناختي در عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۲۲ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: نقش سبک هاي شناختي FD/I، استراتژي هاي شناختي و فراشناختي در عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هاي شناختي
مقاله سبک يادگيري
مقاله استراتژي هاي شناختي
مقاله استراتژي هاي فراشناختي
مقاله عملکرد تحصيلي
مقاله دانشگاه پيام نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين سبک هاي شناختي وابسته به زمينه (FD) و نابسته به زمينه (FI)، استراتژي هاي شناختي (تکرار و مرور ذهني، بسط و گسترش معنايي و سازماندهي) و، همچنين، استراتژي هاي فراشناختي (دانش و کنترل خود، برنامه ريزي، نظارت و ارزشيابي) و عملکرد تحصيلي دانشجويان علوم انساني دانشگاه پيام نور اجرا شد. به همين منظور تعداد ۱۲۲ نفر از دانشجويان دختر رشته هاي روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه پيام نور تبريز با روش نمونه گيري تک مرحله اي به شيوه تصادفي انتخاب شدند و آزمون گروهي اشکال نهفته (GEFT) براي سنجش سبک هاي شناختي وابسته به زمينه و نابسته به زمينه و، همچنين، پرسشنامه استراتژي هاي يادگيري (LSQ) براي سنجش استراتژي هاي شناختي و فراشناختي بر آنها اجرا شد. براي تحليل داده ها از روش هاي آماري تحليل رگرسيون چند گانه و آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج نشان داد که بهترين عامل پيش بيني کننده عملکرد تحصيلي، استراتژي فراشناختي دانش و کنترل خود (تعهد، نگرش و توجه) است و متغيرهاي ديگر از قبيل سبک شناختي وابسته-نابسته به زمينه (FD/I)، استراتژي هاي مرور ذهني، بسط و گسترش معنايي، سازماندهي، برنامه ريزي و ارزشيابي و نظارت قدرت پيش بيني را به طور معناداري بالا نمي برد. همه اين متغيرها به غير از سبک شناختي FD/I با متغير فراشناختي دانش و کنترل خود که وارد معادله رگرسيون شده بود رابطه و همپوشي بسيار بالايي داشتند. سبک شناختي FD/Iبه غير از متغير استراتژي فراشناختي سازماندهي با بقيه متغيرهاي استراتژي هاي شناختي و فراشناختي همبستگي منفي داشت. هر چند که اين ضرايب خيلي کوچک و از لحاظ آماري معني دار نبودند.
عملکرد تحصيلي نيز با همه متغيرها رابطه مثبتي داشت. با اين حال، رابطه بين عملکرد تحصيلي با متغيرهاي استراتژي هاي شناختي و فراشناختي معني دار بود ولي ارتباط آن با سبک شناختي FD/I معني دار نبود. متغيرهاي استراتژي هاي شناختي و فراشناختي نيز با همديگر همبستگي بالا و معني داري داشتند. در اين مقاله ضمن بحث درباره نتايج و يافته ها، کاربردها و پيشنهادهاي آموزشي آن نيز مطرح شده است.