مقاله نقش سرفصل و محتواي دروس تربيت بدني در كارآفريني دانش آموختگان اين رشته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۲۰۳ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: نقش سرفصل و محتواي دروس تربيت بدني در كارآفريني دانش آموختگان اين رشته
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارآفريني
مقاله نيازهاي آموزشي سرفصل دروس
مقاله دانش آموختگان تربيت بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزيان كهن نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيدعلي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين تحقيق، بررسي نظرهاي دانشجويان تربيت بدني و كارفرمايان ورزشي در زمينه سرفصل و محتواي دروس تربيت بدني است. اين مطالعه درصدد پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا محتواي دروس نقش موثري در كارآفريني دانش آموختگان دارد يا خير؟ روش تحقيق توصيفي و از نوع ميداني است. به اين منظور ۲۶۰ نفر از دانشجويان و ۴۹ نفر از كارفرمايان بخش ورزشي استان اردبيل به عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها به منظور پاسخ دهي به پرسش هاي اصلي تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته كه شامل ۴۴ سوال بسته پاسخ در مقياس پنج درجه اي ليكرت براي دانشجويان و پرسشنامه اي حاوي سوالات مشابه با سوالات دانشجويان و دو سوال پاسخ باز براي كارفرمايان است، استفاده شد. اعتبار پرسشنامه ها توسط متخصصان تربيت بدني تأييد و پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ ۷۳ درصد ارزيابي شد. نتايج تحقيق نشان داد بين نظر دو گروه از كارفرمايان (مربيان و مديران ستادي) درخصوص تناسب سرفصل دروس تربيت بدني با نيازهاي شغلي (P=0.56 و T=2.92) و راهكارهاي آموزشي از طريق مراكز كارآفريني (P=0.35 و T=0.68) و نقش دانشكده هاي تربيت بدني در تقويت روحيه كارآفريني (P=0.26 و T=1.91) و نقش دولت در حمايت از فعاليت هاي كارآفرينانه دانش آموختگان (P=0.16 و T=0.20) تفاوت آماري معني داري وجود ندارد. لزوم آموزش كارآفريني به دانشجويان تربيت بدني، ايجاد فضاي ميانه و تعاملي بين محيط هاي يادگيري و اجرا، تجديدنظر و انطباق سرفصل و محتواي دروس با نيازهاي جامعه و تدوين قوانيني كه بتواند از نوآوري ها و خلاقيت ها در عرصه ورزش حمايت كند، از ديگر مولفه هاي مورد بحث در اين مقاله است.