مقاله نقش سرمايه اجتماعي بر مشاركت در اجراي هاي مرتع داري براساس ديدگاه هاي مجريان اين طرح ها (مطالعه موردي مراتع بلده- شمال ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: نقش سرمايه اجتماعي بر مشاركت در اجراي هاي مرتع داري براساس ديدگاه هاي مجريان اين طرح ها (مطالعه موردي مراتع بلده- شمال ايران)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصلاح و احيا مراتع
مقاله اعتماد در روابط فردي
مقاله اعتماد نهادي
مقاله امنيت اجتماعي
مقاله همكاري متقابل
مقاله شيوه بهره برداري مرتع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: باراني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني پاشاكلايي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خوش فر غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمايه اجتماعي يكي از مفاهيم جديد در مباحث توسعه اقتصادي- اجتماعي جوامع است. با افزايش جمعيت، بهره برداري صحيح، حفاظت و توسعه پايدار منابع طبيعي (جنگلها و مراتع) مستلزم مشاركت بهره برداران است. هدف اين مطالعه، بررسي نقش سرمايه اجتماعي در ميزان مشاركت مجريان در اجراي طرح هاي مرتع داري براساس ديدگاه هاي مجريان اين طرح ها است. نمونه آماري، مجريان طرح هاي مرتعداري در ۷۲ سامان عرفي مي باشند. ابزار تحقيق پرسش نامه بوده و نمونه گيري با استفاده از روش تصادفي طبقه اي انجام گرفت. اساس تفكيك طبقات زمان اجراي طرح مرتع داري در هر سامان عرفي است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد رابطه معني داري بين سرمايه اجتماعي و مولفه هاي آن شامل، اعتماد در روابط فردي‌، اعتماد نهادي، امنيت اجتماعي و همكاري متاقبل با ميزان مشاركت مجريان در اجراي طرح هاي مرتعداري وجود دارد. همچنين نتايج آناليز واريانس نشان مي دهد بين نوع مديريت در بهره برداري از مراتع منطقه با ميزان شاخص سرمايه اجتماعي بهره برداران بر حسب شيوه بهره برداري تفاوت معني داري وجود دارد. مقايسه ميانگين شاخص سرمايه اجتماعي نشان مي دهد، شيوه بهره برداران افرازي بطور معني داري حائز بيشترين سرمايه اجتماعي و شيوه بهره برداران شورايي واجد كمترين سرمايه اجتماعي براي اجراي طرح هاي مرتع داري مي باشد.