مقاله نقش سرمايه اجتماعي در مشارکت شهروندان در امور پارک هاي جنگلي (مطالعه موردي: شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۲۷۳ تا ۲۸۵ منتشر شده است.
نام: نقش سرمايه اجتماعي در مشارکت شهروندان در امور پارک هاي جنگلي (مطالعه موردي: شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله مشارکت
مقاله شهروندان
مقاله پارک هاي جنگلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع سارا
جناب آقای / سرکار خانم: نميرانيان منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق توصيفي – پيمايشي، بررسي نقش سرمايه اجتماعي در مشارکت شهروندان در امور پارک هاي جنگلي تهران است. جامعه آماري تحقيق، بازديدکنندگان پارک هاي جنگلي شهر تهران (چيتگر، لويزان، طالقاني و سرخه حصار) بودند. با استفاده از فرمول كوكران و روش نمونه گيري تصادفي ساده، ۲۰۵ نفر به عنوان نمونه تعيين شدند. ابزار تحقيق، پرسشنامه اي بود كه روايي آن بر اساس پانل متخصصان تاييد شد و براي تعيين پايايي بخش هاي مختلف، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد (۰٫۹۴ تا ۰٫۸۶). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند. نتايج تحليل همبستگي نشان داد که بين مشارکت شهروندان در امور پارک هاي جنگلي و سرمايه اجتماعي در سطح يک درصد رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. تحليل واريانس نيز نشان داد که بين مشارکت شهروندان در امور پارک هاي جنگلي و سطوح مختلف سرمايه اجتماعي در سطح پنج درصد تفاوت معني دار وجود دارد. در تحليل رگرسيوني گام به گام نيز به ترتيب هفت متغير وارد تحليل شدند كه در مجموع حدود ۶۶٫۲ درصد از واريانس تمايل به مشارکت شهروندان در امور پارک هاي جنگلي را تبيين كردند. به اين ترتيب مشاركت و سرمايه اجتماعي، ارتباط دوسويه و متقابلي دارند. به موجب اين، افزايش سطح سرمايه اجتماعي در شهروندان و به دنبال آن ايجاد تمايل در افراد براي مشاركت در امور شهري مانند فعاليت در پارك هاي جنگلي و فضاهاي سبز، موضوعي مهم و انكارناپذير است. بنابراين، سرمايه اجتماعي در اين بخش اهميت زيادي دارد و توجه به شاخص ها و مولفه هاي آن و ارتقاي سطح سرمايه اجتماعي در اين جوامع و ذي نفعان، مي تواند نقش مهمي در پيشبرد اهداف آرماني اين بخش حياتي ايفا کند.