سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
آمنه زاهد غروی – دانشجوی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

چکیده:
نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان مقوله ای نسبتاً نوظهور در عرصه حیات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع و کارکردهای مهم آن در کنار سایر انواع سرمایه چون سرمایه فرهنگی- انسانی، سرمایه فیزیکی و سرمایه اقتصادی سبب شده است تا تولید و توسعه آن مورد توجه قرار گیرد. به نظر می رسد یکی از عواملی که می تواند باعث تحقق پذیری بیشتر طرح های توسعه شهری شود، توسعه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (انسجام اجتماعی، م شارکت، اعتماد و …) است. هدف از این تحقیق، کمک به درک بیشتر عوامل مؤثر بر تحقق پذیری طرح های توسعه شهری است. پژوهش حاضر به بررسی متغیرها و رابطه آنها به صورت علی- تطبیقی پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و تحقق پذیری طرح های شهری رابطه ی معناداری وجود دارد.