سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
مهدیه ملازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

در اقتصاد مبتنی بر دانش از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش سازمانی استفاده می شود موفقیت یک سازمان به توانایی اش در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد بهعلاوه یکیاز قابلیتهای مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای ایجاد مزیت سازمانی پایدار آنها در مقایسه باسازمانهای دیگر سرمایه اجتماعی است از این رو هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری در شرکت سیمان کرمان و شرکت سیمان بعثت رفسنجان است روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و جامعه اماری این تحقیق نیز مدیران شرکت های مورد مطالعه بودند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که دراین دو شرکت بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری شان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد به عبارت واضح تر با افزایش سرمایه اجتماعی سرمایه فکری شان در ابعاد انسانی ، ساختاری و رابطه ای افزایش یافته است.