مقاله نقش سن و جنسيت بر پردردي ناشي از فشار رواني گروهي در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: نقش سن و جنسيت بر پردردي ناشي از فشار رواني گروهي در موش صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آستانه درد
مقاله تنش
مقاله جنسيت
مقاله حساسيت شديد به درد
مقاله عوامل سن
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استرس موجب اختلال در سيستم هاي فيزيولوژي بدن مي شود و توانايي مقابله با اثرات آن در تعيين سلامتي افراد مهم مي باشد. امروزه با پيشرفت دنياي تکنولوژي استرس هاي اجتماعي بطور قابل ملاحظه اي در حال افزايش هستند. از جمله سيستم هاي فيزيولوي بدن که تحت تاثير استرس قرار مي گيرد درد و آستانه تحمل آن است. پديده بي دردي ناشي از استرس پديده شناخته شده اي است، در حالي که در برخي شرايط استرس ها موجب پردردي مي گردند. نوع استرس، مدت مواجه شدن و شدت استرس نقش تعيين کننده اي در ايجاد بي دردي يا پردردي دارد.
هدف: بررسي نقش سن و جنسيت بر پردردي ناشي از فشار رواني گروهي در موش صحرايي.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي تعداد ۶۰ موش صحرايي از نژاد ويستار جوان (با محدوده سني ۳ ماه) و پير (۲۸ ماه) جهت مطالعه بررسي نقش جنس و سن بر آستانه درد استفاده شد. هر گروه تجربي و کنترل شامل ۱۰ حيوان بود. سنجش درد بوسيله دستگاه Tail-flick قبل و بعد از استرس انجام پذيرفت. مدت زمان بي حرکت ماندن دم حيوان بر روي فتوسل دستگاه پس از تابش نور (منبع حرارتي) به ثانيه ثبت گرديد.
جهت ايجاد استرس در قفس موش هاي صحرايي چهار سوراخ در هر طرف قفس ايجاد، دم حيوانات پس از عبور از اين سوراخ ها به بدنه قفس توسط چسب لکوپلاست ثابت گرديد. حيوانات به مدت ده روز و هر روز بمدت دو ساعت در اين شرايط قرار گرفتند.
نتايج: قبل از شروع استرس تفاوت معني داري بين آستانه تحمل درد بين گروه هاي مختلف نر و ماده وجود نداشت (P>0.05). در حالي که گروه سني پير آستانه تحمل درد بالاتري نسبت به گروه جوان داشتند (P<0.001). همچنين گروه اوراکتومي شده آستانه تحمل درد پايين تري نسبت به گروه شم نشان داد (P<0.05). پس از اعمال استرس در تمام گروه ها اعم از پير، جوان، ماده و نر اوراکتومي آستانه تحمل درد بطور معني داري نسبت به قبل از استرس کاهش يافت.
ميزان پاسخ پردردي بعد از استرس در دو جنس نر و ماده يکسان بود در حالي که در گروه اوراکتومي نسبت به شم بطور معني داري بيشتر بود. همچنين گروه سني پير نيز پر دردي بيشتري را در پاسخ به استرس نسبت به جوان نشان دادند.
نتيجه گيري: فشار رواني اجتمايي باعث پردردي در موش هاي صحرايي مي شود. به نظر موش هاي پير و ماده اوراکتومي شده در پاسخ به استرس رواني گروهي حساس تر بوده و دچار پردردي بيشتري مي گردند.