سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه کیخائی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
ناصر گنجی خرم دل – استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک

چکیده:

با توجه به اینکه سیستم های آبیاری تحت فشار مانند هر فناوری دیگری ممکن است مسائل و مشکلاتی برای بهره برداران به وجود آورد که این خود باعث رها کردن و استفاده ناکارآمد از این سیستم می شود، لذا پژوهش حاضر با هدف نقش این سیستم ها در آبیاری حبوبات و نیز شناخت عوامل مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشاوزان استان مرکزی انجام شده است. نتایج حاصله نشان داد که آبیاری حبوبات در اکثر مناطق استان به صورت غرقابی است که باعث افزایش مصرف آب و کاهش راندمان مصرف آب می شود و تنها ۰/۵ درصد از سطح زیر کشت محصولات زراعی به آبیاری تحت فشار حبوبات اختصاص دارد. بررسی عوامل پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار نشان داد که بین متغیر وابسته یعنی میزان پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار و متغیرهای مستقل از جمله ویژگی های فردی، مالکیت اراضی، مالکیت منابع آب ، کیفیت آب ( EC )، اعتبارات بانکی، علاقه و اشتیاق به روش های نوین، ریسک در سرمایه گذاری، صرفه جویی در هزینه های آبیاری، افزایش تولید و افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد.