سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد طالعی – دانشجوی دکتری مهندسی ژئوماتیک
محمد سعید مسگری – استادیار گروه GIS دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه

چکیده:

در عصر حاضر سیستمه ای اطلاعات جغرافیایی و سایر سیستمهای رایانه ای به طور وسیع و چشمگیری در زمینه مدیریت و برنامه ریزی فعالیتهای مختلف مورد استفاده قرارمی گیرند مسلما GIS در این عرصه با دارا بودن زمین هتئوری و متدولوژی مناسب نقش و اهمیت بسیاری خصوصا درزمینه کمی نمودن فعالیتهای برنامه ریزی دارا است.در حال حاضر تئوریهای مختلفی در خصوص روشهای برنامه ریزی بیان گردیده است که عموما ازاین میان GIS به عنوان ابزاری جهت برنامه ریز عقلایی استفاده شده و آن را مناسب جهت سایر روشهای برنامه ریزی نمی دانند در این مقاله سعی گردیده تا به اختصار به بیان نقش GIS در فرایند برنامه ریزی به خصوص در زمینه تئوریها و روشهای عیرعقلانی پرداخته شود. به عنوان یک چارچوب برای این بحث چهار مدل مرسوم برنامه ریزی شامل مدلهای عقلانی ، افزایشی، تعاملی، و مدافعی مورد بررسی قرار می گیرد.