سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا یاوری – کارشناس رسمی دادگستری، رشته آتش سوزی و آتش نشانی

چکیده:

با عنایت به توسعه ی گسترده و سریع صنایع ، بویژه مجتمع های شیمیائی از طرفی ، و به تبع آن ، افزایش خطر بالقوه ی آتش سوزیهای پس از زلزله از سوی دیگر، موضوع مدیریت ریسک و آمادگی در شرا یط اضطراری از مسائلی اساسی است که اگر بخوبی بدان پرداخته شود ، نه تنها می توان احتمال آتش سوزیهای ناشی از زلزله را که متأسفانه موجد هزینه ها و خس ارات بسیار افزونتری نسبت به خود زلزله می باشد ، تا حد قابل قبولی کاهش داد ، بلکه با ایجاد آمادگی لازم هنگام برخورد با شرایط اضطراری ، میزان تلفات احتمالی را نیز به حداقل رسانید