سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی حقدوست – دفتر فنی تولید شرکت توانیر

چکیده:

افزایش مصرف برق بتدریج منجر به توسعه شبکه های قدرت گردیده و آنرا از اهمیت بالائی برخوردار نموده است از طرفی قابل یت اطمینان تول ید شبکه به درجه پایداری وابسته است که این موضوع از مسائل غامض در شبکه های موجود می باشد . افزایش درجه پایداری واحدهای تولیدی در شبکه فقط می تواند توسط سیستم های کنترل تحریک (A.E.C) کنترل گاورنر، کاهش زمان قطع کلیدها، کاهش زمان وصل مجدد و بهبود بعضی دیگر از پارامترها در طراحی شبکه عملی نمود . در بحث حاضر ضمن بررسی اجمالی سیسماتیک به موقعیت گاورنرها و سیستم های تحریک در شبکه قدرت نقش سیستمهای ک نترل ولتاژ مورد ارزیابی دقیقتری در ارتباط با پایدار ماندن واحدهای تولیدی قرار گرفته است .