سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اکبر کرمی – شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
مجید قنادی – شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

چکیده:

پروتوزاها باختصاص ۱۵ تا ۲۰ درصد از وزن خشک جامدات معلق و تغذیه از باکتریها و مواد آلی ذره ای فاضلاب و همچنین کمک به لخته شدن مواد معلق و باکتری ها نقش به سزایی در فرآیندهای تصفیه بیولوژیک فاضلاب بر عهده دارند، بطوریکه حضور تعداد فراوان مژکداران در پساب حاکی از کارایی مطلوب فرآیند تصفیه است، در حالیکه غالب شدن پروتوزئورهای دسته تاژکداران نشان از پایین بودن سن لجن و بالا بودن نسبت F/M دارد که پیامد آن ایجاد لخته های سوزنی در پساب خواهد بود. نتایج حاصل از آنالیز بیولوژیک فاضلاب صنعتی و انسانی کارخانه صابون سازی گلناز کرمان گویای آن است که غلظت پروتوزئورها در فاضلاب صنعتی این کارخانه ۲۰۰۰۰ عدد در هر ۱۰۰ میلی لیتر افزایش می یابد. ۶۷ درصد از تک یاخته های فاضلابی صنعتی و انسانی این کارخانه را گروه مژکداران تشکیل می دهند.پس از انجام فرآیندهای تصفیه در لاگون هودادهی و دو مرحله کلرزنی پساب آن، تعداد تک یاخته ها در ۳۰۰۰۰ در هر ۱۰۰ میلی لیتر پساب باقی مانده که موید عدم کفایت کلر تزریقی برای حذف این عوامل از فاضلاب است. بالا بودن غلظت اکسیژن محلول در پساب تهایی (۳۳/۸ میلیگرم در لیتر) همراه با عدم شستشوی مخزن پساب سبب شده است تا تعداد این عوامل در مخزن ذخیره پساب به ۳۲۰۰۰۰ در ۱۰۰ میلی لیتر پساب افزایش یابد. نتایج آزمونهای BOD5 و COD از مراحل مختلف تصفیه فاضلاب این کارخانه موید آن است که مقدار این عوامل در فاضلاب صنعتی این کارخانه ۴۲ و ۱۶۵ mg/l فاضلاب صنعتی تا ۱۶ و ۲۵ mg/l در پساب نهایی کلرینه شده، متغیراست. به این ترتیب تصفیه خانه فاضلاب صنعتی این کارخانه قادر به حذف ۵۰ تا ۶۱/۵ درصد از عوامل یاد شده از فاضلاب است.