مقاله نقش شرکتهاي تعاوني در توسعه پايدار شهرستان ممسني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير و مرداد ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۸۹ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: نقش شرکتهاي تعاوني در توسعه پايدار شهرستان ممسني
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاون
مقاله اشتغال زايي
مقاله مشارکت
مقاله توسعه پايدار
مقاله ممسني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الديني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تمامي کشورهاي در حال توسعه دستيابي به اشتغال، رفاه اجتماعي و توسعه پايدار به منظور برطرف کردن فقر، بيکاري و سعادت انساني آن جوامع است؛ ازاين رو دولتها با توجه به شرايط زماني و مکاني موجود، نظريات و الگوهاي مختلفي از رشد و توسعه را در دستور کار خود قرار مي دهند. در اين راستا الگوي کارايي و گسترش شرکتهاي تعاوني ( توليد و خدمات) از جمله الگوهاي مورد استفاده اين کشورها در زمينه-سازي براي ايجاد اشتغال و جهتگيري در مسير توسعه پايدار محسوب مي شود.
اين نوشتار ضمن بررسي مباني نظري ارتباط شرکتهاي تعاوني با اشتغال و توسعه پايدار از راه مطالعات کتابخانه اي و ميداني، به نقش آفريني اداره تعاون شهرستان ممسني در راه اندازي شرکتهاي تعاوني به منظور اشتغال زايي در مسير توسعه پايدار طي سالهاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۷ در منطقه مي پردازد. نتايج نشان مي دهد كه اداره تعاون شهرستان ممسني به عنوان متولي اصلي تاسيس شرکتهاي تعاوني توانسته است ضمن جذب ۲۰ درصدي مشارکتهاي مردمي در سرمايه گذاري و راه اندازي ۱۲۱ شرکت تعاوني فعال توليدي و خدماتي در بخشهاي کشاورزي، صنعت و خدمات موجبات اشتغال زايي ۱۰۵۶ نفر را به طور مستقيم در ممسني فراهم آورد که اين امر به همراه ديگر عوامل اقتصادي و اجتماعي منطقه، زمينه هاي توسعه پايدار در ناحيه ممسني را ايجاد كرده است.