مقاله «نقش شهروندي» بر اساس كتابهاي علوم اجتماعي دوره دبيرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: «نقش شهروندي» بر اساس كتابهاي علوم اجتماعي دوره دبيرستان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهروندي
مقاله كتاب هاي علوم اجتماعي دبيرستان
مقاله دانش آموزان
مقاله آموزش و پرورش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تركمان فرح
جناب آقای / سرکار خانم: بهمن پور سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش سنجش ميزان پرداخت كتابهاي علوم اجتماعي به ابعاد شهروندي و ميزان رويكرد هر يك از كتابها به نقش شهروندي مي باشد. اين پژوهش به دست اندركاران امر آموزش و پرورش در زمينه نقش شهروندي و كاربرد آن در جامعه ياري مي رساند. روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي و از نوع تحليل محتوا است. جامعه آماري و جمعيت نمونه در اين پژوهش يكي است و جامعه آماري، كتابهاي علوم اجتماعي دبيرستان در چهار مقطع در سال ۸۷ ميباشد. بدليل انتخاب روش تحليل محتوا، تكنيك اصلي ما پرسشنامه معكوس است كه هر پرسشنامه حاوي مقولات و واحدهاست. در چارچوب نظري كار پژوهش، از نظريه هاي تلفيقي مارشال، ژانوسكي و ترنر استفاده و دو مدل تحليل ساخته شد. مدل تحليل اول بر اساس طرح تلفيقي مارشال، ژانوسكي و ترنر و مدل تحليل دوم بر اساس طرح ژانوسكي مبني بر شهروندي فعال يعني توانايي و ظرفيت تاثيرگذاري برسياست ها و شهروندي منفعل يعني حق وجود داشتن، تهيه شد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد مفهوم شهروندي در كتابهاي علوم اجتماعي به ترتيب اولويت زير است: ۱- شهروندي سياسي با %۳۸٫۸۸، ۲- شهروندي مدني با %۳۰، ۳- شهروندي اجتماعي با %۱۷٫۴۲، ۴- شهروندي فرهنگي با %۹٫۳۵، ۵- شهروندي مشاركتي با %۰٫۰۹
در بررسي نقش شهروندي منفعل و فعال، شهروندي منفعل (حق وجود داشتن) %۸۹٫۱۶ و شهروندي فعال (توانايي تاثيرگذاري بر سياست ها) %۱۰٫۸۴ و اولويت با شهروندي منفعل مي باشد.