سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصح قادری – کارشناس ارشدمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
اقبال محمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

آب در غالب نقاط کشور ما به ویژه از خرداد ماه تا شهریور یکی از فاکتورهای محدودیت ساز رشد گیاه است.در تحقیقی با هدف افزایش رطوبت در پروفیل خاک و بکار گیری رطوبت ذخیره شده در وقت نیاز توسط گیاهان، از انواع و نسبت های مختلفی از مواد آلی در پروفیل خاک و در ناحیه ریشه گیاه استفاده شد. رواناب حاصل شده از سامانه های ۴ مترمربعی که در ایستگاه تحقیقاتی سارال کردستان ساخته شده بودند، به داخل چاله های محتوی تیمارهای مواد آلی هدایت شد. پنج تیمار بکار گرفته شده در تحقیق شامل دو نوع ماده آلی با شیوه های مختلف استفاده از آنها بود. میزان رطوت خاک منطقه ابتدا به روش های وزنی و استفاده از دستگاهTime Dimension ) TDRReflect meter یا باز تاب زمان امواج اندازه گیری شد وTDR برای خاک محل تحقیق کالیبره شد. میزان رطوبت هر تیمار با تیمار های دیگر در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با هم مقایسه شدند. تحلیل آماری نتایج نشان میدهد که بین میزان رطوبت ذخیره شده در پروفیل خاک تیمار شاهد با ۴ تیمار حاوی مواد آلی تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۵ درصد وجود دارد. همچنین تیمار دارای ۵ کیلو گرم کود حیوانی و لایه ای به ضخامت ۱۰ سانتی متر در کف و دیواره های پایین دست چاله نگهدارنده مخلوط، دارای تفاوت معنی داری از نظر حفظ و نگهداری رطوبت با دیگر تیمارهاست . به عبارت دیگر تیمار شاهد با خاک بدون مواد آلی دارای کمترین میزان رطوبت ذخیره شده وتیمار حاوی ۵ کیلو کودحیوانی و لایه ای در کف و پایین دست چاله دارای بیشترین میزان رطوبت ذخیره شده بود. از نتایج این تحقیق می توان در طرحهای توسعه ی باغات به ویژه باغات دیم در نواحی خشک و نیمه خشک و کاهش مصرف آب و تقلیل نیازهای آبیاری استفاده نمود