سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا هلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی ، دانشگاه شهید بهشتی
سعیده ساعدی خسرو شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

توسعه صنایع کوچک ومتوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است. پن روزدر نظریه اقتصادی حاشیه ای خود، نظریه "اکس" و "آدرش" در تحول ساختار تقاضا ، همه به نوعی برتری صنایع کوچک و متوسط را در راه توسعه اقتصادی کشورها بیان می کنند. در این مقاله ، ضمن بررسی موارد فوق وضعیت صنایع کوچک و متوسط در ایران تشریح شده و در نهایت راهکارهای برای توسعه نقش آهنا در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز بیست سالهبیان شده است. مزایایی مانند وجود اثر حمل و نقل، اثر اندازه بازار ، اتر تنظیم، موثر بودن انتخاب و اثر کنترل، صنایع کوچک ومتوسط رادر مقایسه با صنایع بزرگ در تولید اغلب کالاها دارای مزیت کرده است.