مقاله نقش ضخامت اندومتر در موفقيت روش درمان ناباروري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۳۳۶ تا ۳۴۲ منتشر شده است.
نام: نقش ضخامت اندومتر در موفقيت روش درمان ناباروري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ZIFT
مقاله ضخامت اندومتر
مقاله روش درمان ناباروري
مقاله موفقيت درمان ناباروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدخش محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: مطالعات بسياري اثر ضخامت آندومتر را بر ميزان موفقيت بارداري در زنان نابارور تحت درمان با روش هاي كمك بارداري، مورد بررسي قرار داده اند كه نتايج متناقضي به دست آمده است. هدف مطالعه حاضر بررسي اين اثر در افراد تحت درمان با روش Zygote Intrafallopian Transfer (ZIFT) مي باشد.
روش كار: در اين مطالعه مورد- شاهدي، ۹۰ نفر از زنان نابارور مراجعه كننده به مركز ناباروري كه تحت درمان ZIFT با پروتكل Long Term قرار گرفته بودند، وارد مطالعه و با توجه به نتيجه درمان، به دو گروه زنان نازا با باروري موفق و باروري ناموفق تقسيم شدند و بطور گذشته نگر از لحاظ افزايش ضخامت اندومتر در پاسخ به درمان مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: افزايش ضخامت آندومتر در پاسخ به درمان از روز هفتم تا روز دوازدهم تحريك گنادوتروپيني در گروه باروري موفق بيشتر از ۲ ميلي متر و در گروه باروري ناموفق كمتر از ۰٫۳ ميلي متر بود. با اين وجود مقايسه ميانگين اين افزايش بين دو گروه، تفاوت آماري معني داري از خود نشان نداد (P=0.178). ضمنا ضخامت اندومتر در روز هفتم تزريق گنادوتروپين و نيز روز تزريق HCG (Human Chorionic Gonadotropin) در دو گروه تفاوت آماري معني داري نداشت. =P0.372) روز هفتم و =P0.096 روز دوازدهم).
نتيجه گيري: پاسخ آندومتريال به درمان، ضخامت آندومتر در روز هفتم تزريق گنادوتروپين و نيز نقطه عطف ۸ ميلي متر براي ضخامت آندومتر در روز تزريق HCG كه در برخي منابع ذكر شده است تاثيري در پيش آگهي موفقيت يا عدم موفقيت روش ZIFT نداشتند.