سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد سعید زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

چکیده:

در طرح های آبیاری قطره ای نیاز آبی گیاهان بر اساس میزان تبخیر و تعرق و ضرایب PW و PS تعیین می گردد. ضریب PS (درصد سایه انداز) درختان با توجه به سن آنها و فاصله درختان از یکدیگر محاسبه می شود ولی در اکثر مواقع این ضرایب بدون مراجعه به محل و اندازه گیری ابعاد درختان تعیین و به عنوان یک عدد از پیش فرض شده انتخاب و در محاسبات آورده می شود. محاسبه نیاز آبی و تعداد ساعات کارکرد سیستم بر اساس این عدد محاسبه و در مواردی بیشتر از نیاز آبی گیاهان می باشد. در محاسبات نیاز آبی فاصله بین درختان به عنوان محلی جهت آبیاری در نظر گرفته می شود ولی در عمل سطح واقعی، نسبت به آنچه که در طرح آمده کمتر می باشد. در این بررسی ۲۰ پروژه آبیاری قطره ای اجرا شده و در حال بهره برداری را انتخاب و در آنها PW و PS، نیاز آبی و ساعات کارکرد سیستم را استخراج و ثبت نموده و در پایان مقایسه بین مقادیر محاسباتی و مقدار واقعی PWو PS و نیاز آبی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که چنانچه مقدار PS به صورت یک عدد پیک در نظر گرفته شود میزان مصرف آب در سال های اول رشد زیادتر می شود. برای اصلاح الگوی مصرف آب پیشنهاد می شود که مقدار PS بر حسب سال رشد پیشنهاد گردد تا نیاز آبی نیز بر این اساس اصلاح گردد.