سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد اشجاری – دانشجوی دکترا آبشناسی، بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
عزت الله رئیسی – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
محمد زارع – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

آبخوانهای کارستی دارای پیچیدگی های زیادی می باشند که این پیچیدگی ناشی از وجود دو سیستم جریان آشفته در سیستم مجرائی (Conduits) و جریان خطی (Laminar) در سیستم درزه ها و شکافهای ریز میباشد. مدل تخلخل دو گانه معادل (Double Continum Porous Equivalent Model, DCPEM) برای مطالعه سفره های کارستی مناسبی تشخیص داده شده است. در DCPEM سیستم مجرائی جدا از سیستم درزه و شکافهای ریز شبیه سازی می شوند. این دو سیستم مجزا، توسطپارامتر ضریب تبادل به یکدیگر ارتباط هیدرولیکی می یابند. این مقاله حساسیت هیدروگراف چشمه، بعنوان نماینده رفتار هیدرولیکی آبخوان، به ضریب تبادل را توسط مدل عددی نشان خواهد داد. مدل مزبور برای چشمه قمپ آتشکده فیروزآباد کالیبره شده است.کالیبراسیون با بهینه کردن ضرایب ذخیره و آبگذری مجاری بزرگ و ریزبرای بدست آوردن بهترینتطابقبین سری زمانی دبی چشمه آتشکده و بار آبی پیزومترهای اندازه گیر شده و شبیه سازی صورت گرفته است. مدل برای چندین گزینه مختلف شبیه سازی شده است. برای مقایسه، از کل بده خرجی چشمه، دبی پایه، تغییرات حجم ذخیره دینامیک سیستم مجاری ریز و بزرگ بهمراه تفاوت بار آبی سیستم مجاری ریز و مجاری بزرگ استفاده شده است. در نهایت مشخص شد که ضریب تبادل نقش مهمی در کالیبره کردن سفره های کارستی توسط مدلهای تخلخل دوگانه معادل دارد.