سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
آنیتا پریش – مربی دانشگاه شیخ بهایی بهارستان اصفهان

چکیده:
شکل دادن به شهرها عملی است که ازدیرباز موردتوجه جوامع انسانی بوده و بااهداف ودلایل متعددی درطول تاریخ شهرنشینی روی داده و مدیون عواملی همچون الزامات مکانی ارزش زمین یایاختاراجتماعی است اما رشد بی رویه جمعیت بهره برداری مضاعف ازمنابع طبیعی تخریب زمین افزیاش الودگیهای زیست محیطی و گسترش نامتعارف سکونت گاه های انسانی موجب شده تا مباحث پایداری بیش ازپیش درخصوص شکل و فرم شهری مطرح شود ازسوی دیگر یکی ازارکان صالی طراحی شهری درچهارچوب توسعه پایداردستیابی به فرم شهری است که متضمن کیفیت مطلوب زندگی شهری و حافظ منابع تجدید ناپذیر طبیعی باشد لذا هدف ازاین پژوهش تبیین نقش طارحی شهری دردستیبی به فرم پایدارشهری و ارایه و راهکارها و سیاست های لازم و پاسخ به این پرسش است که طراحی شهری ازچه طریقی و بااتخاذ چه استراتژی میتواند مطلوبترین فرم شهری را باتوجه به اهداف توسعه پایدراتعریف کند؟ ازاین رو بابهره گیری ازروش توصیفی تحلییل به شناسای و بیان اصول کلی طراحی شهری درچهارچوب توسعه پایدارو تلحیل فرم های شهری با توجه به نیروهای موثراجتماعی اقتصادیو زیست محیطی پرداخته شدها ست براساس نتایج این پژوهش میتوان دریافت که طراحی شهری برای دستیابی به فرم پایدارشهری می ب ایست نگاهی فراتر ازطراحی فضاهای شهری به شهرداشته و باتوجه به ویژگیهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی هرشهر همپوشانی مناسبی میان استراتژی حم لونقل عمومی استراتژی اکولوژیکی و تراکم مناسب ایجادکرده و درپی ساختارمتراکم و انعطاف پذیربرای شهرهای امروز باشد