سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
احمد ابراهیمی نیا – کارشناس ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی روستایی

چکیده:
امروزه تنها جرم نیست که برای مردم ایجاد مشکل می کند بلکه ترس از وقوع جرم یا همان احساس ناامنی نیز با تأثیرات خاص خود به اندازه خود جرم ، جدی و حائز اهمیت است .از آنجایی که نمی توان جرم را بطور کامل کنترل کرد ، لذا پیشگیری از جرم راه حل موثری در این زمینه می باشد .رویکردهای جدید طراحی شهری به دنبال آن هستند که بتوان از طریق ساختار کالبدی شهری و طراحی محیطهای مصنوع از ارتکاب جرائم جلوگیری کرد . این امر از طریق کاهش پتانسیل طبیعی و کالبدی مناطق شهری در جرم خیزی یا کاهش امکان دهی به وقوع جرم ممکن می شود . بر این اساس هر گونه اقدامی در ساختار مداخلاتی شهر با توجه به این امر صورت می گیرد . امروزه کمتر به بتانسیل های بالقوه مناطق شهری به خصوص ساختار ها ، در کاهش یا جلوگیری از جرائم التفات می شود . به همین منظور راهکارهایی در جهت مدیریت فضاهای شهری جهت تقلیل موقعیتهایی که فرد را قادر به ارتکاب جرمی سازد ارائه گردیده است