سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
اکبر شکرزاده – کارشناس ارشد معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
پریسا دراج – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد مراغه

چکیده:
طراحی فضاهای باز و محلات شهری مناسب با آسایش و سلامت شهروندان یکی از اهداف طراحی شهری به شمار می رود که در سال های اخیر- به ویژه در کشورهای توسعه یافته- گسترش زیادی داشته و ارایه راهنماها و معیارهای طراحی برای آسایش، سلامت و ایمنی شهروندان از نتایج چنین رویکردی بوده است. طراحی شهری ،طراحی محیط و نمای شهر، بخشی از سلامت و شادی انسانها درگرو کیفیت فضاهای شهری، تعامل و ارتباطات اجتماعی- روانی است .دربین مسائل مختلف، امنیت جایگاه ویژه ای در آرامش و افزایش کیفیت زندگی شهری خواهد داشت .امنیت از نیازهایاساسی انسان است که نحوه ی پاسخگویی به آن تاثیر مستقیم در ازای نیازهای دیگر او دارد. نتایج حاصل این مقاله حاکی از آن است که حس امنیت روانی با توجه به مجموعه های مسکونی، و ایجاد کاربری طراحی شهری بخش بسیار مهم و حساسی از هویت شهروندان یک شهر به شمار می رود. اهداف مقاله این است که ، طراحی شهری در چارچوب کلی فرایند برنامه ریزی و تصمیم گیری جامعه ،نیاز به تشکلات رسمی دارد تا از این طریق ، قشر ها و گروه های فرهنگی جامعه ،نتواند به ارزشها و آرمانهای خود جامه ی عمل بپوشانند و پیشنهاد های طراحی را که نهایتا بهصورت سرمایه گذاری شهری ،مرمت ،نوسازی ،بازسازی و ساخت و حفظ بناها در می آید ، بهتر ارائه دهند. بر اساس تحقیق نقش و جایگاه طراحی در امنیت روانی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی برای انجام تحقیق استفاده شده است