سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا رضایی کلیدبری – دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
سعیدباقر سلیمی – دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

چکیده:

در نظام بوروکراتیک که تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده مناسباتی سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد بوجود می اید اما در نظام ارزشی و انسانی دموکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم شکل می گیرد که د رچنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان پیش بروند و براین اساس توجه به شهروندان افزایش می یابد اکنون که اهمیت شهروندان بهعنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است رفتار آنها هم می تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و دز این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند رفتار شهروند مداری سازمانی اشاره به اقدامات منصفانه و از روی صلاحدیدی دارد که موجب ارتقای اثربخشی سازمان می شود لذا دراین مقاله ابتدا به تشریح مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن پرداخته می شود سپس مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی مورد مطالعه قرار می گیرد که یکی از مهمترین این مفاهیم موضوع عدالت سازمانی است. د رنهایت پس از تشریح موضوععدالت سازمانی روابط میان رفتار شهروندی و عدالت سازمانی از دیدگاه صاحب نظران مختلف ارایه می شود.