سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمدرضا نقصان محمدی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری یزد
سارا حاجی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری یزد

چکیده:
از ابدای قرن بیست و یکم، نگاه توسعه پایدار صرفاً توجه به ابعاد زیست محیطی و یا اقتصادی نیست، بلکه مباحث اجتماعی دریچه جدیدی را در رسیدن به توسعه پایدار برای ما گشوده است. بدون لحاظ نمودن عوامل اجتماعی در هر جامعه، استراتژی های توسعه شهری پایدار محقق نخواهد شد. از انجا که عرصه های عمومی مهمترین فضاهای جمعی و بستری برای تبلور اندیشه و جریان حیات مدنی جامعه می باشند می توانند زمینه تعاملات و مشارکت شهروندان در اداره شهر را فراهم نمایند و از این طریق توسعه پایدار شهری را در بعد اجتماعی آن ضمانت کنند. لذا در پژوهش حاضر که به روش همبستگی انجام می گیرد در پی آنیم که با جمع آوری داده ها از طریق مطالعات اسنادی و میدانی عوامل تأثیر گذار بر پایداری اجتماعی در عرصه های عمومی شهر را شناسایی نمائیم. مطالعات انجام گرفته در زمینه پژوهش در نمونه مورد مطالعه (خیابان زند شیراز) نشان می دهد که سرزندگی فضایی، امنیت و تعاملات اجتماعی در عرصه های عمومی بیشترین تأثیر را در پایداری اجتماعی شهر داشته است.