مقاله نقش عضويت در تعاونيهاي جنگل نشينان دربهره برداري از منابع جنگلي غرب استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي و بهمن ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۹۱ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: نقش عضويت در تعاونيهاي جنگل نشينان دربهره برداري از منابع جنگلي غرب استان مازندران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاوني
مقاله منابع جنگلي
مقاله جنگل نشينان
مقاله مشارکت
مقاله بهره برداري
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرپورتوتکله زينب
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ملك محمدي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه هاي اخير جلب مشارکت مردمي در بهره برداري از منابع طبيعي مورد توجه کشورهاي مختلف بوده است. يکي از الگوهاي بهره برداري از منابع جنگلي در ايران، ايجاد شرکتهاي تعاوني است که در مناطق شمال کشور به ويژه غرب استان مازندران و در شهرستان رامسر متمرکز شده است. بررسي نقش عضويت در شرکتهاي تـعاوني جنگل نشينان در بهره برداري بهينه از منابع جنگلي امري بسيار مهم شمرده مي شود که در اين تحقيق به آن پرداخته شده است. بنابراين، هدف کلي اين تحقيق بررسي نقش عضويت در تعاونيهاي جنـگل نشينان در بهـره برداري از منابع جنگلي غرب استان مازندران در محدوده زماني ۱۳۸۴ – ۸۵ بوده است.
اين تحقيق به روش پيمايشي انجام شده و روايي ابزار تحقيق يعني پرسشنامه، با استفاده از ديدگاه استادان و کارشناسان مورد تاييد قرار گرفته و پايايي آن ۰٫۸۱ به دست آمده است. جامعه آماري شامل جنگل نشينان عضو (N1=570) وغير عضو تعاوني (N2=10596) درغرب استان مازندران و نمونه آماري شامل۷۶ نفر افراد غير عضو و۷۵ نفر عضو است. نتايج آزمون t نشان داد که بين ميزان مشارکت افراد عضو و غير عضو در بهره برداري از منابع جنگلي تفاوت معني داري وجود دارد. تحليل همبستگي نيز نشان داد که رابطه مثبت و معني داري بين ميزان مشارکت افراد مورد مطالعه در زمينه بهره برداري از منابع جنگلي وجود دارد. آزمون رگرسيون چندمتغيره نشان داد که مجموع متغيرهاي حفاظت و توسعه به ميزان ۶۶٫۸ درصد از واريانس متغير وابسته بهره برداري را تبيين مي کنند. اين مطلب نشان مي دهد در اين تحقيق متغيرهايي که مقدار قابل ملاحظه اي از واريانس کل را تبيين کرده اند مورد شناسايي و بررسي قرار گرفته اند.