سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شقایق حق جوی جوانمرد – مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی
علیرضا منجمی – دفتر پرورش استعدادهای علمی دانشجویان
ارش حدادگر – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

طب مدرن که امروزه در درمان بسیاری از بیماری ها کارآمد به نظر می رسد به شدت متأثر ازتفکر مکانیکی دکارت است که بدن انسان را نوعی ماشین می دآن است که به جای پیچ و مهره وچرخ دنده از استخوان و عصب و عضله ساخته شده است. آنچه در بیولوژی و طب مدرن به شدت از آن غفلت شده است، موضوع بیولوژی و طب مدرن یعنی حیات است. سلول های بدن انسان زنده و هوشمند هستند. هوشمندی و پیچیدگی رفتار سلو لهای بدن انسان ها در کمتر موضوعی از مقولات طب لحاظ م یشود.مشکل وقتی پیچید هتر می شود که طب در حیط ههایی با مسائلی چون روان و ذهن انسان مواجه م یشود. غلبه تفکر فلسفی فیزیکالیسم کاست گرا مشکلاتی در مسیر تکامل زیست شناسی و طب ایجاد کرده است. رویکرد انتقادی به دستاوردهای زیست شناسی مدرن به معنای نفی کامل آن نیست، بلکه دعوت به بازنگری رویکردها و تغییر شیوه ی نگرش است.از جمله تلاش های اخیرتوجه به مفهوم نوپدیدی است که بن مایه ی تفکر کل نگر است. نظریه پردازی برای برون رفت از این بحران و لحاظ کردن مفهوم حیات در طب جدید موضوعی است که نیازمند همکاری بین رشت های است و نقش علوم انسانی بسیار برجسته به نظر می رسد.