سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
وحید جودی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی
امین رضا فرمان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه سوره
سینا رحمانیان – کارشناسی معماری

چکیده:
ایران دارای پیشینه ای در زمینه تعین حدود شهری بوده است که این حدود به وسیله دروازه هایی مشخص شده است.از دیرباز اهمیت ورود به شهر تا ان حد بوده که الزامات متنوعی را به دنبال داشته است. این الزامات بعضاً هنوز هم در لایه های متقدم شالوده و استخوان بندی کالبدی عملکردی شهرهای تاریخی نمود دارند. امروزه تصاویر و کیفیاتی که در قالب ورودی شهرهای ایران وجود دارند این عرصه را به پست ترین لایه های فضایی شهرها تبدیل نموده اند. در اینمقاله سعی شده است که به بیان کارکرد شهری این ساختارها پرداخته شود و نیز نحوه تعامل کیفیات این دروازه ها با شهر بررسی شود. در حال حاضر اغلب ورودیهای شهرهای ایران به دلیل عدم توجه به ضوابط و مقررات و ارتباطات بصری و زیباشناختی و نیز عدم توجه به پیشینه ی تاریخی و فرهنگی شهر ساخته شده اند که باعث بی هویتی سیما و منظر شهر گردیده است. در این مقله برای تحقیقات از اسناد و مستندات باقی مانده و مطالعات میدانی استفاده شده که باعث به وجود آمدن گزارش پژوهشی به روش تحلیلی- توصیفی است و در آن ورودی شهر به عنوان پتانسیلی تأثیر گذار برای ایجاد فضای شهری مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها سعی شده است با ارائه پیشنهادات گامی در جهت بهبود منظر شهری برداشته شود.