سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصور جهانتیغ – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سیستان و بلوچستان

چکیده:

فعالیتهای آبخیزداری در حوزه تفتان خاش از سال ۱۳۷۱ شروع و هم اکنون نیز ادامه دارد. تا زمان اجرای این پژوهش از انواع بندهای خشکه چین، گابیونی، سنگ و سیمان ، خاکی و پشته های خاکی به ترتیب ۳۶۱۰، ۱۳۰۵، ۳۱ و ۱۳۱ مورد احداث شده است، که در حال حاضر بنحو مطلوبی از فرسایش و هرز آب جلوگیری می نماید. نتایج و بررسی نشانمی دهد که با انجام فعالیتهای آبخیزداری انواع فرسایش شیاری، آبراهه ای و رودخانه ای از حوزه حذف و تنها فرسایش ورقه ای و سطحی در دامنه ها و مناطق شیبدار همچنان ادامه دارد. عملکرد این سازه ها در کنترل سیلاب ها سبب ایجاد تعادل اکولوژی در منطقه و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی، دامداری و … غیره شده است و با ایجاد میکرو کلیمای مناسب زمینه مساعدی را برای جبران بیلان منفی آب و منطقه فراهم آورده است.