سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن صحرائی پاریزی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، امور معدن ،مجتمع مس سرچشمه
سعید کریمی نسب – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر ک

چکیده:

از جمله پیامدهای عملیات معدنکاری، تغییر در مسیر حرکت آبهای زیر زمینی و ایجاد مسیرهای جدید و افزایش تدریجی وسعت حوضه آبگیر می باشد. با ایجاد مسیرهای جدید، آب می تواند در حضور اکسیژن درمحدوده وسیعتری درتماس با محیط قرار گرفته و از شرایط فیزیکوشیمیایی محیط متاثر گردد. بهمنظور بررسی کیفیت آب بیش از ۲۵۰ نمونه آب از مسیر چشمه ها و رودخانه های حوضه آبگیر و از محدوده عملیاتی معدن مس سرچشمه تهیه ومورد آزمایش قرار گرفتند.نتایج حاصل از این مطالعاتنشان میدهد که آب قبل از ورود به محدوده معدنکاری از کیفیت مطلوبی برخوردار است اما در هنگام خروج از رودخانه سرچشمه اسیدی وحاوی فلزات سنگین میگردد.