سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شفقتی – کارشناس معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
سیداحمد حسینی – معاون مدیرکل اموراجرایی معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخ

چکیده:

بحرانهای زیست محیطی به صورت تخریب جنگلها، فرسایش خاک، آلودگی آب و نظایر آن باعث گردیده تا متولیان حفاظت منابع، برای رفع این بحران ها و پایداری منابع تلاش کنن د . یکی از مصادیق این تلاشها د ر بسترسازی لازم برای مشارکت آحاد جامعه، بویژه بهره برداران از منابع، برای حفاظت آنها می باشد . بستر سازی مستلزم برداشتن گامهای دقیق و شفاف است . برای این منظور، پیشینه نگاشته های مربوط به طور عمیق بررسی گر دیدند. این گامها در پنج قسمت تحت عناوین فرهنگ عمومی، سیاستگزاری و برنام ه ریزی هماهنگی سازمانی؛ تحول پژوهشی؛ تغییر قوانین و مقررات، به طور مشروح نتیج هگیری و گامهای فوق الذکر، به میزان کافی، معرفی شد هاند. امروزه به مشارکت مردمی به منزله راهبردی جدید در توس عه نگریسته می شود و امید بر آن است که با بکارگیری مؤثر مشارک ت مردمی، توسعه متعادل و پایدار حاصل آید . حفظ و احیاءمنابع تجدید شونده که یکی از جنب ه های م هم توسعه پایدار را تشکیل می دهد، بدون درک واقعی از زمینه های تحقق مشارکت بهره برداران از این گونه منابع بد ست نخواهد آم د . از این رو، ضروری است که جایگاه مردم و در واقع بهره برداران اصلی از منابع طبیعی در طرحهای حفظ و احیاء، به درستی شناخته شود و در این امر بدون برر سی زمینه های مشارکت مردمی در ای ن قبیل طرحها ا مکان پذیر نمی باشد.