سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهناز پروازی – عضو هیأت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
سعید کامیابی – عضو هیأت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

در این پژوهش به منظور بررسی میزان ارتباط عوامل اقلیمی،هیدرولوژیکی و ژئومرفولوژیکی با پروژه های ساختمانی در حریم رودخانه های فرحزاد و درکه که در طول جغرافیایی"10 51- 25 51 شرقی وعرض جغرافیایی ۳۰ ۴۸ ۳۵-۳۰ ۵۴ ۳۵در محدوده تهران بزرگ قرار گرفته است و جهت دستیابی به اهداف و نیازهای تحقیقاتی دامنه دار مربوط به اصلا ح رودخانه هاو منا طق شهری در ارتباط با آنها و کار برد نتایج آنها در سطوح شهری و منطقه ای مطالعا تسیستماتیک بر مبناینگاره ها ی هوایی و ماهواره ای ، نقشه های توپوگرافیو زمین شنا سی ،مطالعات صحرایی و میدانی و با کمک GIS واحد های ژئومرفولوژیکی مشخص گردید و با استفاده از آمار اقلیمی ایستگاههای مربوطه در دوره آماری۲۰۰۰-۹۸۱ وضعیت اقلیمیو هیدرولوژیکی منطقه در ارتباط بانگرش زیست محیطی و عملیات ساختمانی در حوضه رودخانه های فوق نتیجه گرفته شده که با توجه به وضعیت موجود منطقه از جمله شیب زیاد که سبب ایجاد لغزش و …می شود ، محیط مناسب کاربری ساختمان سازی نمی باشد و پروژه های ساختمانی در حریم رودخانه ها بدون مطالعه و برنامه ریزی هم تعادل واحدهای طبیعی را تا حدودی دگرگون کرده و هم ضریب ایمنی و زیست محیطی منطقه را کاهش می دهد که در بیلان اقتصادی منطقه در آینده اثر سوئی بجای خواهد گذاشت. جهت جلوگیری از پیامد های منفی راه حلهای مناسب برای بهره برداری و حفاظت از دره ارائه میگردد.