مقاله نقش عوامل خانوادگي در نوع و ميزان استفاده از اينترنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۳۲۷ تا ۳۳۳ منتشر شده است.
نام: نقش عوامل خانوادگي در نوع و ميزان استفاده از اينترنت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترنت
مقاله خانواده
مقاله اعتياد به اينترنت
مقاله چت
مقاله نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نوده خدابخش
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملكي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: افسردير بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: سيداسماعيلي فتح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه استفاده از اينترنت در حوزه هاي وسيعي، در حال افزايش است و پيامدهاي استفاده از اين ابزار ارتباطي توجه پژوهشگران حوزه روانشناسي و جامعه شناسي را به خود معطوف کرده است. بر همين اساس هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه عوامل خانوادگي در ميزان و نوع استفاده از اينترنت است.
روش: در اين پژوهش توصيفي و همبستگي، تعداد ۴۱۵۵ نفر از دانش آموزان دبيرستان هاي سراسر کشور به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات عبارت بود از پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک، وضعيت خانوادگي، ميزان و چگونگي استفاده از اينترنت.
نتايج: ميزان استفاده از اينترنت براي دوست يابي، دانلود عکس و فيلم، چت، دانلودآهنگ، بازي و کليپ سکسي به ترتيب: ۳۷٫۸، ۴۰، ۳۱، ۴۲، ۳۱ و ۳۱ درصد بود. همچنين ميزان آشنايي اعضاي خانواده با اينترنت، ميزان روابط خانوادگي و ميزان نظارت خانوادگي با ميزان چت، ميزان استفاده از سايت هاي دوست يابي، با چت مخفيانه، با ميزان دانلود آهنگ، با ميزان استفاده مخفيانه از اينترنت، با مشاهده مخفيانه عکس و با دوست يابي اينترنتي رابطه معناداري داشت.
نتيجه گيري: با توجه به امکان آسيب زايي استفاده نابجا از اينترنت براي نوجوانان و ارتباط چگونگي استفاده از آن با عوامل خانوادگي، لازم است به مصون سازي خانواده بويژه در حوزه نظارتي توجه لازم صورت گيرد.