سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نسرین نیک اندیش – دانشجوی دوره دکتری جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان
سید رضا میر صانعی – مسئول گروه بررسی زمین لغزشها معاونت آبخیزداری جهاد سازندگی

چکیده:

یکی ازعوامل موثردروقوع حرکات توده ای عوامل زمین شناسی و زمین ریخت شناسی می باشد مصالح مختلف زمین شناسی لایه بندی و سایرعوامل ساختاری لندفرمها و …. ازجمله مواردی هستند که شرایط پایداری دامنه را تحت تاثیر قرار میدهند دراین مقاله تاثیر عوامل زمین شناسی و زمین ریخت شناسی دروقوع زمین لغزشها درحوضه کارون میانی بررسی گردیده است حوضهکارون میانی یکی اززیرحوضه های کارون میباشد این حوضه باوسعت ۲۱۷۲ کیلومترمربع درمحدوده () عرض شمالی و () طول شرقی واقع شدها ست توزیع مکانی زمین لغزشها دراین حوضه نشان میدهد که زمین لغزشها ازشرایط خاص زمین شناسی و زمین ریخت شناسی متاثر میگردند غالب زمین لغزشها درنزدیکی و امتدادگسلها ودرسازندهای ضعیف عهد حاضر گورپی و ساچون و …. رخ داده اند همچنین ازنظر زمین ریخت شناسی زمین لغزشها غالبا درواحدهای تپه ماهوری مخروطه افکنه ها و سطوح فرسایشی واقع شده اند دراین مقاله ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مصالح تشکیل دهنده دامنه لایه بندی مصالح ویژگیهای سیستم های ارضی زمین ریخت شناسی اقلیمی و ساختاری حوضه مورد بررسی قرارگرفته است