سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد غفوری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
مشاءا… خامه چیان – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
آریانه آریانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سد سنگرد ، سدی خاکی – سنگریزه ای با هسته رسی مایل است که بر روی رودخانه سنگرد در اس تان خراسان و در جنوب شرق سبزوار واقع شده است . ساختگاه سد بر روی سازندهای ائوسن میانی و فوقانی شامل رسوبات فلیشی و مارنی تبخیری قرار دارد . در این مقاله به عنوان یکی از مسائل مهم در احداث سد ، ارزیابی شرایط هیدرولوژیکی و نفوذپذیری تشکیلات موجود در ساختگاه سد سنگرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . بر این اساس نتایج آزمایشات لوژن ارائه شده است