مقاله نقش عوامل شخصيتي در شکل گيري اعتياد به کار (مورد مطالعه: اعضاي هیات علمي دانشگاه تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۴۶ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: نقش عوامل شخصيتي در شکل گيري اعتياد به کار (مورد مطالعه: اعضاي هیات علمي دانشگاه تهران)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد به کار
مقاله مدل پنج عاملي شخصيت
مقاله برون گرايي
مقاله سازگاري
مقاله روان رنجوري
مقاله گشودگي
مقاله وظيفه شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: باباشاهي جبار
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه کار جزء جدايي ناپذير زندگي انسان ها به حساب مي آيد. همه روزه افراد، زمان زيادي از وقت خود را در سازمان ها مي گذرانند. فشارها و خواسته هاي نامحدود سازماني، افراد را مجبور مي کند که مدام در حال کارکردن باشند، در نتيجه احتمال شکل گيري “اعتياد به کار” در آنها افزايش مي يابد. پديده اعتياد به کار به ويژه در مشاغلي بيشتر مشاهده مي شود که انرژي ذهني بالايي را از فرد مي طلبد. اين پژوهش با هدف بررسي نقش عوامل شخصيتي در شکل گيري اعتياد به کار در اعضاي هیات علمي دانشگاه صورت گرفته است. روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي از شاخه همبستگي و مبتني بر مدل سازي معادلات ساختاري است. جامعه آماري تحقيق دربرگيرنده اعضاي هیات علمي دانشگاه تهران بوده است، بدين منظور ۲۳۰ پرسش نامه توزيع و جمع آوري گرديد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که ويژگي هاي شخصيتي، چون وظيفه شناسي، برون گرايي و گشودگي، رابطه مثبتي با اعتياد به کار دارند، در حالي که بين ابعاد شخصيتي روان رنجوري و سازگاري با اعتياد به کار رابطه معناداري مشاهده نشد.