سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مسعود قدرت آبادی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف
مجید قدرت آبادی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، استاد مدعو دانشگاه پیام نور استان تهران
مریم قاسمی – کارشناس مالی و حسابداری ارشد

چکیده:
آمار وسایل نقلیه اطلاعات مهمی را در رابطه با ساخت، نگهداری و مدیریت شبکه راه ها در اختیار برنامه ریزان و مهندسان قرار می دهد. با توجه به شرایط ترافیکی بحران در کلان شهرها و پیامدهای نامطلوب آن، لازم است که رد مالکیت وسایل نقلیه در این شهرها به دقت مدیریت گردد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی نقش عوامل شهری و اقتصادی بر مدیریت مالکیت وسیله نقلیه شخصی با بهره گیری از مدل غیرخطی ک وارمبی و بیتس برای شهر تهران است. در این راستا نقش دو متغیر ارزش زمین و چگالی مسکونی به عنوان دو شاخص شهری مهم مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر همزمان آنها بر مالکیت وسیله نقلیه شخصی در سطح همفزون (ناحیه ای) در شهر تهران مدل سازی شده است. نتایج روش ک وارمبی و بیتس نشان می دهد احتمال مالکیت تعداد بیشتری از وسایل نقلیه شخصی در سطح یک ناحیه در شهر تهران با افزایش ارزش (مالیاتی) زمین به عنوان نماینده ای از سطح متوسط درآمد خانواده های ساکن در یک ناحیه افزایش و با افزایش چگالی مسکونی به ع نوان نماینده ای از افزایش میزان دسترسی به سیستم حمل و نقل همگانی، کاهش فضای آزاد برای پارک وسایل نقلیه و کاهش سطح درآمد، کاهش خواهد یافت.