سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
آذین مهشید – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی معماری
علی جوان فروزنده – استادیارگروه معماری دانشگاه ازاداسلامی واحداردبیل

چکیده:
این مقاله به بررسی وشناخت عوامل شکل دهنده منظر شهری به عنوان عاملی اثرگزار بررفتار انسان میپردازد. احساسی که انسان ازبودن دریک محیط کسب میکند بسیاروابسته به شکل ادراک وی از محیط میباشد که درنهایت به بروز رفتاردرفرد منجرمیشود و دراین بین عواملی هستندکه به دلیل نقش تهدیدکننده ای که دارند باعث بروزنابهنجاری های رفتاری و افت قابلیت های فرد خواهندشد.هدف این تحقیق نیز بررسی تاثیراین عوامل بررفتار فرد میباشد که میتوانداثرات زیانباری را برسلامت جسمی و روانی و عملکرد افراد بگزارد.براین اساس ابتدابه تهیه ی چک لیستی ازاین عوامل به طریق مشاهده میدانی و کسب اطلاعات ازافراد(ازطریق مصاحبه) پرداخته میشود وسپس اطلاعات لازم گردآوری ومورد بررسی قرار میگیرد.درنهایت، نتایج کارحاکی از تاکید وجود رابطه ی مستقیم بین عوامل شکل دهنده منظر شهری و بروز نابهنجاری های رفتاری میباشد که براین اساس میتوان باایجاد فضاهای شهری متناسب برای شکل گیری ارتباط منطقی کاربران با محیط باتوجه به نیازهای جسمی وروانی واجتماعی ،شرایط فرهنگی،جغرافیایی ازبروز نابهنجاری های رفتاری پیشگیری کرد .