مقاله نقش عوامل فيزيوگرافيک روي مشخصات کمي تيپ هاي جنگلي (جنگل تحقيقاتي واز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: نقش عوامل فيزيوگرافيک روي مشخصات کمي تيپ هاي جنگلي (جنگل تحقيقاتي واز)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل واز
مقاله تيپ جنگل
مقاله عوامل فيزيوگرافيک
مقاله آناليز دو طرفه گونه هاي شاخص
مقاله مشخصات کمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شکل گيري، توسعه و پايداري جوامع گياهي، عوامل اکولوژيکي مختلفي نقش دارند که مهم ترين آنها فاکتورهاي فيزيوگرافيک مي باشند. هدف اين پژوهش شناسايي تيپ هاي جنگلي و تاثير عوامل فيزيوگرافيک رويشگاه شامل ارتفاع از سطح دريا، شيب و جهات دامنه بر روي برخي از مشخصات کمي تيپ ها مي باشد. اين پژوهش در سري ۲ جنگل تحقيقاتي واز به مساحت ۸۴۷٫۵ هکتار در شهرستان چمستان استان مازندران انجام شد. در اين بررسي تعداد ۲۶۵ قطعه نمونه برداشت و شبكه آماربرداري به صورت تصادفي سيستماتيك با ابعاد ۱۵۰×۲۰۰ متر طراحي و قطعات نمونه دايره اي شكل ۱۰ آري پياده گرديد. در هر قطعه نمونه تعدادي از فاكتورهاي كمي درختان شامل قطر برابر سينه و ارتفاع درختان شاهد ثبت شد. به منظور تشخيص و تفكيك تيپ ها از ميانگين مجموع سطح مقطع برابر سينه درختان در قطعه نمونه و روش آناليز دوطرفه گونه هاي شاخص استفاده و توده هاي جنگلي در ۷ تيپ گروه بندي شد. به منظور مقايسه تيپ ها و نقش عوامل فيزيوگرافيک بر روي مشخصات کمي آنها، از آزمون تجزيه واريانس يکطرفه و آزمون دانکن و براي بررسي همبستگي عوامل فيزيوگرافيک رويشگاه با تيپ هاي جنگلي از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد. نتايج نشان داد که تيپ هاي جنگلي علاوه بر اختلاف از نظر خصوصيات فلوريستيکي از نظر عوامل فيزيوگرافيک رويشگاه نيز از يکديگر متمايز هستند. مقايسه تيپ ها از نظر برخي از مشخصات کمي با يکديگر نشان مي دهد که تيپ ۶ داراي کمترين مقدار ميانگين سطح مقطع برابر سينه، حجم در هکتار و ارتفاع درختان شاهد مي باشد. بررسي عوامل فيزيوگرافيک بر روي مشخصات کمي تيپ ها نشان مي دهد که ميانگين سطح مقطع برابر سينه و ميانگين حجم در هکتار، ميانگين تعداد زادآوري و ميانگين درصد پوشش علفي و ميانگين ارتفاع درختان شاهد، به ترتيب با جهت جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا، درصد شيب دامنه و ارتفاع از سطح دريا اختلاف آماري معني داري را نشان مي دهند. قابل ذکر است که محدوده ارتفاع ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ متر از سطح دريا شرايط ايده الي براي استقرار راشستان تشخيص داده شد.